SCHEDULE


DATE DAY TIME PRESENTER TOPIC
6 Jan Mon 8:30a-9a Junman Huang Assemble Pipeline
9:30a-10a Junman Huang Date Filtering
10:30a-11a Chenhong Li Molecular Evolution
1:30p-2p Hu Yun Gene Tree
2:30p-3p Qinwen Xue Species Tree
3:30p-4p Suhan Liu & Longlong Sang Time Tree
7 Jan Tue 8:30a-9a Junman Huang Phylogenetic Network
9:30a-10a Mingwei Zhou & Fangxin Wang Biogeography & Character Mapping
10:30a-11:00 Chenhong Li Population Genetics
1:30p-2p Kai Tan & Jiahui Zheng SNPs & SNP Calling (GATK_manual)
2:30p-3p Anirban Sarker Population Summary Statistics & AMOVA
3:30p-4p Lei Jiang Hyplotype Network & Delimitation(BFD)
8 Jan Wed 8:30a-9a Lei Jiang Population Structure
9:30a-10a Huirui Huang & Zhiqiang Gong Fastsimcoal2 & ABC
10:30a-11a Gong Fan Adaptive Methods
1:30p-2p Kishor Sarker Genome Assembly
2:30p-3p Kishor Sarker Genome Assembly
3:30p-4p YingYi Yang Repetitve Elements
9 Jan Thur 8:30a-9a Liang Lu Genome Evaluation & Annotation
9:30a-10a Liang Lu Genome Alignment & Synteny
10:30a-11a Li Wang Venn Graph & Gene Family
1:30p-2p Junlong Jiang GO Analysis & KEGG
2:30p-3p Li Wang Gene Gain & Loss
3:30p-4p Wenjun Chen Comparative Genomics
10 Jan Fri 8:30a-9a Yingyi Yang Conserve Elements
9:30a-10a Liang Lu et al Identify Phenotype
10:30a-11a Liang Lu et al Identify Phenotype2
1:30p-2p Ying Wang PSMC & MSMC, ABBA-BAAB, Skyline plot
2:30p-3p Tao Zhou Transcriptome Analysis
3:30p-4p Zhiqiang Gong GWAS